Minulý zápasPříští zápas
Domácí
ZLN
Hosté
ZNO
čtvrtek 23.8.2018, 17:30
příprava
Domácí
ZLN
Hosté
OLO
úterý 28.8.2018, 17:30
příprava

Tabulka
V P SK B
1. BNO 0 0 0 0 0:0 0
CHO 0 0 0 0 0:0 0
HKR 0 0 0 0 0:0 0
KVA 0 0 0 0 0:0 0
LIB 0 0 0 0 0:0 0
LIT 0 0 0 0 0:0 0
MBO 0 0 0 0 0:0 0
OLO 0 0 0 0 0:0 0
PCE 0 0 0 0 0:0 0
PLZ 0 0 0 0 0:0 0
SPA 0 0 0 0 0:0 0
TRI 0 0 0 0 0:0 0
VIT 0 0 0 0 0:0 0
ZLN 0 0 0 0 0:0 0
Narozeniny
Džura [18. 8. - 17 let]
Integrant [18. 8. - 17 let]
Keblek [18. 8. - 34 let]
propan [18. 8. - 57 let]
tomique [18. 8. - 38 let]
Svátky
Heli-Nyan [Helena]
helisek [Helena]

TOPlist
počítáno od 29.12.2006


naše ikonka
HFC Zlín - fanclub zlínského hokejového klubu
partnerské weby
Ševcovský deník - www.daan.estranky.cz
sport365.cz
Shoemakers Zlín - shoemakers.cz

zlínští hokejisté a server www.hfczlin.cz podporují

Podpořte dobrou věc

Máte to doma, je to pěkné, ale nevíte, co s tím? Staňte se Dobrodějem!
Dobročinný obchodStanovy

Stanovy spolku HFC Zlín, z.s.

Článek I. Základní ustanovení
1. HFC Zlín, IČO: 26672634, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ), považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.
2. Název HFC Zlín se s ohledem na § 216 NOZ mění na HFC Zlín, z.s. (dále jen Spolek)
3. Sídlo spolku: M. Knesla 4020, Zlín, 760 01

Článek II. Cíle, poslání, principy a účel spolku
1. Hlavní činností spolku je organizace podpory a podpora zlínského hokeje v rámci možností po celém území ČR i v zahraničí, pořádání akcí pro členy klubu a výjezdů na zápasy.
2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti jen, je-li účel v podpoře hlavní činnosti.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Článek III. Orgány spolku
1. Organizační strukturu spolku tvoří:
a. Členská schůze
b. Rada HFC (dále jen RHFC)

2. Funkční období volených orgánů spolku činí 2 roky.
3. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, dobrovolným odstoupením nebo odvoláním člena voleného orgánu všemi jeho zbývajícími členy.

Článek IV. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku
2. Členská schůze je oprávněna zejména:
a. volit členy RHFC
b. navrhovat změny stanov spolku

3. Členskou schůzi svolává k zasedání RHFC nejméně jedenkrát za rok. Zasedání členské schůze řídí prezident RHFC.
4. Zasedání členské schůze se svolává prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, zejména zveřejněním na internetových stránkách spolku nejméně 14 dní před zasedáním, případně e-mailem každému členu spolku na jím udanou elektronickou adresu nebo jiným způsobem. Pozvánka musí obsahovat zejména místo a čas zasedání.
5. Člen, který chce využít svého práva zúčastnit se zasedání členské schůze, potvrdí tuto skutečnost svým přihlášením k účasti na internetové stránce spolku, a to nejméně 3 dny před zasedáním členské schůze nebo přímou odpovědí na doručený e-mail nebo jinou formu oznámení.
6. Členská schůze je schopna se usnášet za účasti většiny plnohodnotných členů spolku (viz čl. VIII.). Usnesení přijímá většinou hlasů plnohodnotný členů přítomných v době usnášení.
7. Ze zasedání každé členské schůze se do 30 dnů od jejího ukončení vyhotoví zápis, ve kterém je uvedeno, kdo zasedání svolal a jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, počet zúčastněných členů spolku, výsledky hlasování, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.
8. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna usnášet se, může RHFC nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o Náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze svoláno.
9. Zasedání členské schůze musí být dále svoláno:
a. Z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu, je-li zřízen. Nesvolá-li RHFC zasedání členské schůze do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku. Datum odeslání podnětu výkonnému výboru musí být prokazatelně doloženo.
b. Odstoupí-li člen voleného orgánu ze své funkce prohlášením došlým spolku. Funkce zaniká zvolením nové člena voleného orgánu.


Článek V. Rada HFC
1. Rada HFC (dále jen RHFC) je kolektivním statutárním a řídícím orgánem spolku. Je tvořen pěti členy spolku, z nichž jeden je prezidentem RHFC. Prezident RHFC svolává zasedání RHFC, řídí jeho jednání a činnost.
2. Prezident RHFC je oprávněn jednat jménem spolku navenek ve všech záležitostech.
3. Členové RHFC mohou jednat za sdružení samostatně, ovšem ve svých právních úkonech se musejí řídit rozhodnutími RHFC.
4. Za HFC Zlín podepisuje prezident RHFC po schválení RHFC.
5. RHFC může své jednotlivé členy pověřit určitou oblastí činnosti, za kterou je potom pověřený člen RHFC odpovědný.
6. RHFC je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejich členů.
7. RHFC je volena členskou schůzí. Volba RHFC se koná jednou za 24 měsíců od data zvolení. Při odstoupení prezidenta RHFC si RHFC neprodleně zvolí nového prezidenta. Při odstoupení člena RHFC vypíše prezident RHFC dodatečné volby na uvolněnou pozici v RHFC.
8. Členství v RHFC zaniká zánikem členství ve spolku, uplynutím funkčního období, dobrovolným odstoupením nebo odvoláním člena RHFC nejméně 4 členy RHFC.
9. O změnách v RHFC je zbytek RHFC povinen informovat členy spolku do 10 kalendářních dní.
10. V případě odstoupení všech členů RHFC přecházejí dočasně práva RHFC na prezidenta RHFC, do doby zvolení nové RHFC.
11. Způsob hlasování RHFC se liší podle toho, jedná-li se o události důležité nebo události běžné. Za události důležité se považuje zejména změna ve stanovách spolku, schvalování přihlášek do plnohodnotného členství, vyloučení některého ze členů spolku, finanční operace v rámci spolku přesahující 2000,- Kč. Všechny ostatní události se považují za běžné.
12. Návrh na přijetí konkrétního návrhu ustanovení ke schválení podává některý ze členů RHFC. Jedná-li se o důležitou událost, je návrh schválen v případě, že pro něj hlasuje nadpoloviční většina všech členů RHFC. V případě, že se jedná o událost běžnou, stačí k jejímu schválení, aby pro návrh hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů RHFC, přičemž minimální počet členů, kteří mohou přijímat rozhodnutí, jsou tři.
13. Mezi povinnosti RHFC patří zejména vedení a dohled na hospodaření spolku, dohled na dodržování stanov spolku, komunikace s členskou základnou.
14. Prezident RHFC vypisuje volby do RHFC a je garantem voleb.
15. Členové RHFC jsou osvobozeni od platby členského příspěvku a je jim automaticky přiznáno plnohodnotné členství ve spolku.

Článek VI. Volby do Rady HFC
1. Volby do RHFC jsou jednokolové a volí se celá RHFC najednou.
2. Na regulérnost voleb dohlíží volební komise složená minimálně ze tří členů spolku. Ve volební komisi nesmí být žádný z kandidátů voleb.
3. Volby do RHFC jsou tajné a nepřipouští se volba v zastoupení.
4. Oprávněnými voliči jsou plnohodnotní členové spolku (podrobnosti viz článek VIII.).
5. Volba probíhá označením vybraných kandidátů na volebním lístku, který je následně vhozen do hlasovacího zařízení.
6. Volební lístek je neplatný, pokud není označen žádný kandidát, je označen vyšší počet kandidátů, než je voleno, pokud jsou kandidáti označeni nesprávným způsobem nebo je volební lístek nečitelný, poškozený nebo padělaný
7. Volby jsou platné, pokud volí více než 50% oprávněných voličů. V případě, že je volební účast nižší, než 50%, je prezident RHFC povinen do 30 kalendářních dnů vyhlásit nový termín voleb do RHFC. Mandát RHFC se v takovém případě prodlužuje do zvolení nové RHFC.
8. Zvoleno je 5 kandidátů s nejvyšším počtem platných hlasů na funkční období dvou let.
9. V případě rovnosti hlasů na místech rozhodujících pro zvolení do RHFC je pro kandidáty se stejným počtem hlasů ihned vypsáno doplňkové kolo voleb. Doplňková kola voleb se opakují v případě dalších rovností hlasů na rozhodujících místech až do okamžiku zvolení pěti členů RHFC.

Článek VII. Doplňkové volby do Rady HFC
1. Doplňkové volby (dále jen dovolby) do RHFC se konají v případě, že jednomu až čtyřem členům RHFC skončí mandát před vypršením řádného funkčního období.
2. O dovolby se nejedná, pokud předčasně skončí mandát všem pěti členům RHFC. V tomto případě končí funkční období celé RHFC a do 30 kalendářních dnů od data ukončení mandátu je prezident RHFC povinen vypsat nové volby do RHFC.
3. Dovolby do RHFC se řídí podle stejných pravidel jako volby do RHFC.
4. Funkční období kandidátů zvolených v dovolbách končí současně s koncem funkčního období stávající RHFC.

Článek VIII. Vznik členství
1. Členem HFC Zlín se může stát každá fyzická osoba bez ohledu na státní příslušnost, národnost, společenskou i politickou orientaci a náboženské vyznání, která splní vstupní podmínky.
2. V rámci spolku se rozlišují dva druhy členství. Členství plnohodnotné a členství light. Rozdíl mezi těmito druhy členství spočívá zejména ve výši členského příspěvku a v právu volit a být volen do volených orgánů spolku.
3. V případě, že pro to budou vedením hokejového klubu vytvořeny podmínky, je v ceně členského příspěvku pro plnohodnotné členství obsažena permanentka na domácí utkání.
4. Ke druhu členství se dále přihlíží při organizaci výjezdů na stadiony soupeřů.
5. Členové light jsou stejně jako plnohodnotní členové řádnými členy HFC Zlín a jsou povinni se řídit níže uvedenými povinnostmi.
6. Členství trvá jednu hokejovou sezónu, čímž se rozumí období od 1. 7. kalendářního roku, ve kterém startuje příslušný ročník ligové soutěže, jejímž účastníkem je A-tým zlínských hokejistů, do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Toto ustanovení se nevztahuje na členy RHFC, jejichž členství trvá po celou dobu jejich mandátu v RHFC.
7. Členství může vzniknout kdykoliv v tomto období.
8. Výše členského poplatku zůstává stejná po celou dobu hokejové sezóny, bez ohledu na datum vzniku členství.
9. Každý uchazeč o členství ve spolku musí absolvovat proces vzniku členství a splnit předepsané povinnosti, kterými jsou:
a. vyplnění elektronické přihlášky na webových stránkách spolku (členové mladší 15-ti let doloží RHFC písemný souhlas zákonného zástupce)
b. uchazeč je povinen se zavázat, že bude platit včas a v plné výši členské příspěvky
c. uchazeč nesmí být členem fanklubu jiného klubu hrajícího v dané sezóně stejnou ligovou soutěž jako A-tým zlínských hokejistů.

10. Podáním elektronické přihlášky projevuje žadatel vůli být vázán stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Členství ve spolku vzniká dnem schválení přihlášky žadatele RHFC a zaplacením členského vkladu.
11. Výběr členů spolku je plně v kompetenci RHFC.
12. Přihlášku uchazeče zpracovává RHFC. RHFC zkontroluje její náležitosti a zaplacení členského příspěvku. Pokud uchazeč vyhoví stanovám HFC Zlín, předá prezident RHFC přihlášku a návrh s návrhem usnesení ostatním členům RHFC k schválení. Schválením se rozumí schválení nadpoloviční většinou členů RHFC.
13. O výsledku projednávání přihlášky informuje uchazeče prezident RHFC do 10 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí RHFC. V případě záporného rozhodnutí vrátí RHFC zaplacený členský příspěvek v plné výši.
14. Výši členského vkladu a výši členského příspěvku a jeho splatnost určuje RHFC. Tyto informace povinně zveřejňuje na veřejně přístupné části webových stránek spolku.
15. Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce.
16. Vznikem členství uděluje člen spolku souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy, a zároveň dává souhlas s pořizováním fotografií a videozáznamů své osoby a jejich uveřejňování pro účely spolku.

Článek IX. Seznam členů
1. Spolek vede seznam členů ve formě databáze členů. Tento seznam obsahuje jméno a příjmení, přezdívku, členské ID číslo, e-mailovou a korespondenční adresu člena spolku, telefonický kontakt na člena spolku.
2. Seznam členů spolku je v neúplné podobě přístupný pouze členům spolku ve speciální sekci webových stránek spolku, které mají omezený přístup pouze pro členy spolku.
3. V případě ukončení členství ve spolku provede člen RHFC výmaz člena spolku ze seznamu členů.
4. Pro potřeby členské schůze je zveřejněn neúplný členský seznam ve formě prezenční listiny.

Článek X. Zánik členství
1. Členství zaniká:
a. Vystoupením člena na základě písemného oznámení. Dnem ukončení členství je den doručení žádosti o vystoupení ze spolku RHFC.
b. Úmrtím člena nebo prohlášením za mrtvého.
c. Zrušením členství na základě rozhodnutí RHFC.
d. Zánikem nebo zrušením spolku.
e. Uplynutím doby členství.

2. Rozhodnutím RHFC může být ze spolku vyloučen člen, který závažně porušil povinnosti vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě ani po výzvě spolku nezjednal nápravu. RHFC o vyloučení člena rozhodně zejména, jestliže člen:
a. Porušuje povinnosti člena vyplývající ze zákona a stanov.
b. Byl odsouzen za úmyslný trestný čin
c. Nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené RHFC dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoliv byl na tento následek ve výzvě upozorněn.
d. hanobí nebo svým jednáním jakkoliv poškozuje dobré jméno spolku nebo jeho součástí
e. Umožní jinému využívat svých práv člena spolku bez vědomí RHFC.

3. Každý člen spolku má právo podat opodstatněný návrh na vyloučení jiného člena spolku k rukám RHFC.
4. RHFC se zavazuje projednat návrh a vyrozumět obě strany sporu nejpozději do 30 kalendářních dnů od data podání návrhu na vyloučení.
5. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinností odčinit nebo způsobí-li spolku zvlášť závažnou újmu.
6. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členovi. Člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala členská schůze.
7. Vyloučený člen je povinen neprodleně vyrovnat všechny závazky vůči spolku. V případě, že se jedná o plnohodnotného člena spolku, je vyloučený člen také povinen neprodleně odevzdat permanentní vstupenku, kterou obdržel na základě plnohodnotného členství ve spolku.
8. V případě zániku nebo zrušení členství v HFC Zlín nevzniká nárok na vrácení členského příspěvku.

Článek XI. Práva a povinnosti členů
1. Člen má právo zejména:
a. Podílet se na činnosti spolku a být informován o jeho činnosti.
b. Účastnit se akcí pořádaných spolkem. Člen mladší patnácti let je oprávněn účastnit se takových akcí pouze v doprovodu zákonného zástupce nebo osoby starší 18 let, která za něj převezme plnou zodpovědnost.
c. Podávat svůj návrh na změnu vedení HFC Zlín v případě, že některý ze stávajících členů RHFC složil svou funkci nebo je RHFC vyloučen. Nevztahuje se na členství light.
d. Po dosažení věku 18 let volit a se svým souhlasem být volen do statutárního orgánu spolku. Nevztahuje se na členství light.
e. Účastnit se zasedání členské schůze
f. Kdykoliv ze spolku svobodně odejít, či své členství přerušit.
g. Žádat o svolání zasedání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku. Taková žádost musí být podpořena alespoň jednou třetinou členů spolku.
h. Podávat návrhy, dotazy a stížnosti RHFC a požadovat na ně odpověď.
i. uplatňovat slevu na jízdné při zájezdech pořádaných spolkem.

2. Člen má povinnosti zejména:
a. Chovat se čestně a nepoškozovat dobré jméno spolku a zlínského hokeje.
b. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku.
c. Dodržovat a plnit usnesení a přijatá rozhodnutí spolku.
d. Řádně a včas platit stanovené členské příspěvky spolku.
e. Řádně a včas aktualizovat své kontaktní údaje pro komunikaci s orgány spolku.
f. Chránit majetek spolku.
g. Vůči třetím osobám udržovat v tajnosti osobní údaje členů spolku a také skutečnosti, události a údaje, které budou výkonným výborem nebo členskou schůzí označeny jako neveřejné, důvěrné či soukromé.
h. Aktivně se podílet na činnosti spolku, vykonávat svědomitě svěřené funkce, zúčastňovat se schůzek.
i. Aktivně se podílet na vytváření atmosféry na hokejových utkáních zejména svou účastí v určeném sektoru.
j. Při ukončení členství neprodleně vyrovnat závazky.


Článek XII. Zásady hospodaření
1. Spolek hospodaří s hmotným i nehmotným majetkem. Vede spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech.
2. Zdroje majetku spolku tvoří zejména členské příspěvky členů, mimořádné příspěvky členů a dobrovolné dary jiných fyzických nebo právnických osob.
3. Získané zdroje použije spolek pro realizaci účelu, za kterým byl založen a pro kulturní, společenské nebo sportovní vyžití svých členů.
4. Za řádné hospodaření odpovídá RHFC, která má povinnost každoročně předložit členské schůzi zprávu o hospodaření.
5. Pokud nebude kterýkoliv člen spokojen s hospodařením spolku, má možnost požádat do 30 kalendářních dnů od zveřejnění příslušný soud o přezkoumání.

Článek XIII. Zrušení spolku
1. Spolek se zrušuje:
a. Dobrovolným zrušením
b. Přeměnou, tj. fúzí, rozdělením nebo změnou právní formy
c. Na základě rozhodnutí soudu

2. O dobrovolném zrušení spolku rozhoduje členská schůze. Ta zároveň rozhodne, zda je spolek rušen s likvidací nebo bez likvidace.

Článek XIV. Společná a závěrečná ustanovení
1. Spolek vybírá od svých členů roční členské poplatky. Tyto příspěvky jsou nevratné.
2. Pravidelný roční členský poplatek je splatný do 30 dnů od data přijetí za člena spolku.
3. Z rozhodnutí členské schůze mohou být čestnými členy spolku s jejich souhlasem jmenovány osobnosti významným způsobem spojené se zlínským hokejovým klubem. Čestný člen spolku není povinen platit členské příspěvky. Nevzniká mu však právo volit a být volen do statutárního orgánu spolku a žádat o svolání členské schůze spolku nebo mimořádné členské schůze spolku. Jeho hlas je pouze poradní.
4. Co není upraveno stanovami, upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Tyto stanovy se stávají účinnými dnem zapsání do veřejného rejstříku.


Vloženo 3. 11. 2015

Copyright ©2006 - 2018, | www.hfczlin.cz | info@hfczlin.cz
(generováno systémem Webgolem za 0.0933 vteřin)


Nepřihlášen/a

Login: Heslo:  
Do dalšího zápasu extraligy zbývá:
[ZLN-TRI, 14.9.2018, 17:30]